htwnieuws
PRESENTIELIJST:
VERSLAG van de Bewoners Contactavond op 22 januari 2020 van STICHTING HUURDERS YMERE AMSTERDAM in StayOkay te AMSTERDAM
___________________________________________________________________

Aanwezig: Peter Weppner (voorzitter), Marianne Knollenburg, Siewdat Badloe, Jan Immerman, Mesut Ergül, Tiene Sanmoestaman, Cees Fenenga, Tatiana Rudenok, Pleuni Koopman (!Woon), Renske van Bemmel (notuliste) en Bewoners Commissies volgens de presentielijst.
Afwezig m.k.: Gerrit Jan Jong, Jarek Majchrowicz, Gilmore Schultz, Het Ketelhuis (A.M. Terstroot), Valkenisseweg (J. de Vries), De Gelria, HV-EA, Tussen Meer (H. Franzen), Goudsbloem (S. Doyer), Nieuw Grunder Blok 11 (fam. Roelofsen, Hofmeyr (S. Kuulkers)

1. Opening
De voorzitter opent de vergadering en heet alle aanwezigen van harte welkom. Na punt 2 worden ingevoegd: Zelfbeheer (2a) en AVG (2b).
2. Vaststellen verslag BCA 28 augustus 2019
Het verslag wordt vastgesteld, goedgekeurd en ondertekend.
2aZelfbeheer in Ymere complexen
Ymere heeft een brief gestuurd naar bewonerscommissies in Haarlem inzake het intrekken van de bijdrage voor zelfbeheer. Naar aanleiding hiervan vragen alle lokale huurdersorganisaties van de SHY hoe het beleid in hun werkgebied is. De twee aanwezige BC’s, waar ze aan zelfbeheer doen, hebben de brief niet ontvangen. Een van de BC’s ontvangt überhaupt geen vergoeding voor zelfbeheer en de andere BC krijgt alleen het materiaal vergoed. Complex de Halve Wereld doet aan zelfbeheer, hier zal HYA navraag doen. HYA gaat met deze kennis verder.
2bAVG
Ymere heeft gevraagd adressen van leden van Bewonerscommissies te mogen ontvangen van HYA. HYA heeft dit vooralsnog geweigerd in het kader van de AVG. Ymere zou deze adressen zelf moeten hebben en kan aan iedereen de adressen vragen. HYA zal deze adressen niet verstrekken en de vergadering gaat daarmee akkoord.
3. Ter informatie: verruiming huurtoeslag
Dit artikel is als bijlage meegestuurd met de stukken voor deze vergadering. Het gerectificeerde exemplaar is daags na de agenda meegestuurd maar zal ook bij deze notulen worden gevoegd
4. Thema: succes van 2019 en vooruitblik 2020
Het thema voor 2020 is Samenwerken.  HYA wil met Ymere toe naar in gesprek zijn en invloed vooraf hebben en niet achteraf zoals nu vaak gebeurt. Dit staat ook zo verwoord in het werkplan 2020.
Terugblik resultaten 2019:
- FAH, prestatieafspraken, kaderafspraken: hier is heel veel tijd in gaan zitten, mede door de inbreng uit de BCA is hier resultaat behaald. Onder meer het feit dat het percentage sociale huurwoningen in Amsterdam zal stijgen
- Werving nieuwe bestuursleden naar aanleiding van de folder is goed geslaagd: 5 nieuwe aspirant leden is het bestuur rijker
- Er is aandacht gevraagd voor thuiswonende, mantelzorgende kinderen om ze mede-huurderschap te verlenen hetgeen geresulteerd heeft in een verbeterd beleid bij Ymere.
- Gemiddelde huursomstijging van 1,9 procent waar andere corporaties tot 2,6 procent gingen
- Spectaculaire groei digitale wereld van HYA, de website wordt goed bezocht
- Voorstel tot protocol waarin reactietermijnen voor Ymere zijn vastgelegd

- 2020 staat in het teken van samenwerken, juist ook met de Bewonerscommissies. Er volgt een uitnodiging om deel te nemen aan diverse werkgroepen. In dit kader staan er ook aanbevelingen in het visitatierapport van Ymere.

5. Bespreekpunten:
Deelname huurders/bc-leden aan werkgroepen
Er hangt een schema in de ruimte en mensen kunnen zich aanmelden. Ook wil HYA graag input van de aanwezigen waar zij vinden dat de verschillende werkgroepen over moeten gaan.  Het zoeken van de rode draad wordt aangegeven als een speerpunt. Het schema wordt toegelicht. De volgende werkgroepen staan op het schema:

- Communicatie
- Vrije sector
- Onderhoud en renovatie
- Duurzaamheid
- Betaalbaarheid
- Leefbaarheid en veiligheid
- VVE / gemengde complexen
Er wordt voorgesteld ook een werkgroep toe te voegen en wel:
- Huisvesting voor senioren en kwetsbare mensen.

Dan gaat het gesprek even over de verkoop van sociale huurwoningen. BC Olympia vraagt: gaan onze woningen verkocht worden? Peter: er is in de prestatieafspraken afgesproken dat in bepaalde wijken weinig verkocht zal worden en in andere meer. Over het aandeel sociale huurwoningen is afspraken gemaakt. Er is nu een evenwicht afgesproken en per wijk ingedeeld.
Graag verwijzen we naar de volledige prestatieafspraken op de website. (link https://www.hya.nl/wp-content/uploads/2020/01/samenwerkingsafspraken_2020-2023_web.pdf)

Er wordt aangegeven dat men ter plekke interesse in werkgroepen kenbaar kan maken, maar dat ook later kan doen via de mail: info@hya.nl. HYA is erg blij dat er verschillende mensen kenbaar maken dat ze hun kennis en kunde willen inzetten voor de werkgroepen.

Wat speelt er binnen bewonerscommissies? Wat zijn de successen? Waar zitten de problemen? Wat zijn de speerpunten?

Positief
Flevoflats is een ouderen complex: ze hebben de  servicekosten omlaag gekregen, terwijl Ymere ze wilde verhogen. Uiteindelijk heeft de BC gelijk gekregen en dat valt onder de noemer communiceren met Ymere.
Marcanti: gemengd complex: er is contact met de VvE en BC mag bij vergadering aanwezig zijn zonder stemrecht. Bij de start van het zonnepanelenproject is de BC betrokken geweest. De BC heeft er voor gezorgd dat zij in de duurzaamheidscommissie zit. Verlichting algemene ruimten is nu aangesloten op zonnepanelen, dat scheelt de huurder geld. Ook kunnen huurders zonnepanelen kopen.
De BC heeft een buurtgroeppagina op facebook (besloten): daar staat ruil- en weggeef-winkel Marcantilaan op, loopt al drie jaar heel goed.
Arie Kepplerhuis: ouderencomplex wel goed contact met Ymere vertegenwoordiger.
Bluebanddorp: goed contact met de kopers.
HTW: er is contact met de voorzitter van één van de VVE’s en daar kan men aanschuiven bij hun vergadering, dat is een begin. Ook is het probleem aangekaart dat sommige bewoners moesten betalen voor gemeentelijk groen voor de deur. Inmiddels is dat geld teruggestort. Het ging om honderden adressen.
Olympia: het krachtige protest tegen de verkoop van sociale huurwoningen met behulp van HYA, was zeer positief dit jaar.
Waterlandplein: handleiding huismeester is goede zaak.
Eerste van Swindenstraat: achterstallig onderhoud aangepakt en veel betere contacten tussen bewoners, jong en oud, hetgeen de sfeer bevordert. Twee keer per jaar is er  overleg met de gebiedsconsulent. Onder andere aangekaart de mogelijkheden van  zonnepanelen op het platte dak.

Negatief
Flevoflats ouderen complex: er is leegstand ondanks dat er te weinig woningen voor ouderen zijn, staat de helft van de woningen een half jaar leeg. Er zijn ook veel mensen die geen Nederlands spreken, is dat de nieuwe ontwikkeling? Ymere meent er niets over te zeggen te hebben maar dat het rechtstreeks via Woningnet gaat.
Marcanti: Uitdaging is de uitwerking van de maatregelen en van duurzaamheid. Gaan zwarte daken straks voor meer opwarming zorgen?
Arie Kepplerhuis: het complex heeft enkele ramen en staat al jaren op de nominatie voor dubbele ramen maar dat lukt nog steeds niet. Het staat op de begroting 2019 van Ymere. Het complex is een beschermd stadsgezicht: !Woon is ingeschakeld want de stookkosten zijn hoog en daarom is huurteruggave gevraagd. Ymere is bezig maar gemeente kan er niks van vinden. Ymere komt morgen praten. HYA wil graag horen wat de uitkomst gaat worden. Het geld is er en de belofte is gedaan.
Ivens wil duurzaamheidsparagraaf gaan faciliteren conform prestatieafspraken. Mocht de Welstandscommissie dwars liggen dan zou de uitspraak van Ivens dat moeten torpederen.
Bluebanddorp: meldingen aan Ymere worden niet gehonoreerd zoals de trottoirs die Ymere in eigendom heeft en die verzakt zijn. Ymere komt afspraken niet na. Woningen uit 1957 zijn niet voor elke renovatie geschikt. Het dak moet nodig opgeknapt maar Ymere wil eerder inzetten op duurzaamheid. Het is een monument. Waarom geld inzetten waarvan bekend is dat het niet optimaal ingezet kan worden. De BC heeft het idee dat er juist dor de energietransitie gewacht wordt met investeringen in onderhoud.

HTW: verzakking achter: eerst herstelde Ymere maar nu doen ze dat niet meer. Ze zeggen dat de kosten voor de huurders zijn. !Woon zegt echter dat conform het gebrekenboek de verhuurder aan zet is. En er komen geen antwoorden op vragen onder andere inzake loden leidingen. Ze zijn nu van plan om zelf een test te laten uitvoeren.
Men heeft zelf zonnepanelen op het  dak geplaatst maar daarover was Ymere not amused.
Olympia: zonne-energie en rekeningen, huurders zouden ook zonnepanelen moeten kunnen huren. Gelijktrekken van de rechten van huurder en koper zou gewenst zijn, huurders moeten panelen kunnen huren op andere daken (als scholen) = rechtsgelijkheid. Opmerking: Ymere heeft hier geen stem in, dan gaat het over zonne-energiecorporaties.
Huurder Olympia wilde van gas af en dat mocht niet van Ymere, als huurder heb je gewoon minder rechten.
Waterlandplein: dik 2 jaar bezig met servicekosten, blokverwarming, warmtewet en primair instemmingsrecht waar ligt dat recht: bij HYA of bij de bewonerscommissie?
De BC heeft nu twee brieven doorgestuurd naar HYA, daar moet nog antwoord op komen.
De rechten omtrent servicekosten en huurdersorganisaties moeten aan alle BC’s gecommuniceerd worden. In de nieuwe Warmtewet zijn corporaties weer uit het verhaal gehaald, de minister heeft een eerder besluit weer teruggedraaid. Het is een complexe materie waarvan de uitkomst nog niet helder is.

In het algemeen: communicatie gaat onder andere over hulpvragen stellen en cohesie bevorderen.

Peter: lood is een groot verhaal in Noord: 400 kopers en huurders zijn verenigd in een actieve bewonersgroep. HYA wil dat zij betrokken worden in de  projectgroep van Ymere waar ook HYA zitting in zal nemen. Daar is nu eindelijk een datumvoorstel voor na sterk aandringen van HYA. Testen in Betondorp: HYA kan eisen dat Ymere testen gaat doen. Hulp gewenst: laat het HYA weten. Er zijn veel testen volgens verschillende protocollen. Momenteel gebruikt Ymere de lange doorstroomtest.

6. Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 22.00 uur, dankt voor de inbreng van eenieder en wenst iedereen wel thuis.

Aldus vastgesteld in de vergadering van 24 juni 2020,

P. Weppner, voorzitter
Excuses voor de late reactie, uw mail was inderdaad aan mijn aandacht ontsnapt. Zie mijn reactie in het rood achter uw vragen.1. de aansluitingen vanaf de straat naar de watermeters in huis lopen volgens het kadaster onder de grond  en behoren tot de verantwoording van Ymere. (hoe kan dit visueel worden bekeken, mijn vraag!). Hoe gaat dit aangepakt worden? De inspecties zijn een combinatie tussen visuele inspecties en later ook watermonsters, pas als beiden geen aanwezigheid van lood aangeven. Dan pas kunnen wij met zekerheid zeggen dat er geen lood aanwezig is in het complex.

2. Een brief van Ymere aan alle Betondorp bewoners, koop en huur, met informatie hoe verder met dit loodprobleem. Ik heb tot nu toe nog niets ontvangen (Graanstraat).  Wij zijn steeds op zoek naar de, om beste manier om bewoners te informeren, een brief om bewoners te informeren staat nog steeds in de planning. Alleen zullen er wel mensen beschikbaar moeten zijn om ook vragen te beantwoorden en daar wordt nu hard aan gewerkt.

3. Wat, indien ook anderen dan genoemde gezinnen een test wensen te laten doen? (mijn toegevoegde opmerking over deze vraag: tellen bezoekende kleinkinderen op zeer jonge leeftijd ook mee? Mag de rest geen bezoek ontvangen van zwangeren en zeer kleine kinderen? Heeft niet iedereen recht op een test en loodvrij drinkwater?) Als bewoners twijfelen en wij nog geen duidelijkheid kunnen geven, is het natuurlijk aan ieder zelf hoe hier mee om te gaan. Een simpele oplossing is flessenwater beschikbaar hebben voor op bezoek zijnde (jonge) kinderen en zwangere. Maar goed een ieder kan dat voor zichzelf bepalen.

4. Laat u ook een test uitvoeren bij de openbare fonteintjes en drinkwaterkraantjes zoals op de Brink? Samenwerking met het Stadsdeel? Dit is aan het waterleidingbedrijf zelf, al hebben wij begrepen dat de waterleidingen naar de openbare fonteintjes vrij zijn van lood.Ook wil ik nog aangeven dat ik niet meer in deze regio werkzaam ben als vastgoed regisseur. Per 1 februari heeft Roel Collewijn mijn werkzaamheden overgenomen. Mochten er verder nog vragen zijn over het lood, dan kunnen jullie je tot hem richten. Zijn mail adres staan in de CC.Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd?


Met vriendelijke groet,

Ymere

Rakia Abaich

Vastgoed Regisseur

Muiderstraatweg 19, 1111 PS Diemen

Postbus 2412, 1000 CK Amsterdam
Hierbij de reactie van vastgoedregisseur Abaich inzake de loodproblematiek.                                            Let wel: Zij heeft haar werkzaamheden overgedragen aan vastgoedregisseur Roel Collewijn.
Aan de HYA
T.a.v. Peter WeppnerGeachte heer Weppner,

Naar aanleiding van vragen van medehuurders, maar ook uit verbazing bij de medebestuursleden van de HTW, Huurdersvereniging Tuindorp Watergraafsmeer (Betondorp, dus), wenden wij ons tot de HYA en HNA met een vraag en een verzoek.

Als ik mijn WOZ-waarde vergelijk met die van 2014 blijkt dat deze met 100% is gestegen
in 6 jaar tijd - van € 216,500 naar € 432.000.  Maar er zijn woningen in Betondorp die een nóg hogere stijging woningwaarde laten zien. In het blad Nul20 staat echter dat de gemiddelde woningwaarde in Amsterdam sinds 2014 steeg met ‘slechts’ 64%. (Zie ‘Nul20’).

Het verbaast ons dat de woningwaarde in Betondorp zo hoog is gestegen. Temeer daar de Gemeente Betondorp heeft aangewezen als zogenaamde ‘Focus-wijk’, die extra aandacht verdient gezien de vele sociaal-maatschappelijke problemen die hier spelen. (Zie Gebiedsplan Watergraafsmeer).

Onze vraag aan u is nu, of u in het overleg met de directie van Ymere de problematiek rond de WOZ-waardestijging ook aan de orde stelt.
Zo ja...ons verzoek is dan, wilt u ons daarvan op de hoogte stellen en laten weten wat onze huurdersvereniging in dezen kan doen om deze scheefgroei te matigen.

Met vriendelijke groet,
namens de HTW,

Simone Bosboom, vz HTW
Boudy Bloem, secretaris
Wim de Pree, penningmeester
Het antwoord van de HYA naar aanleiding van het mailtje van Simone Bosboom.

Voor mevrouw Simone Bosboom, 
Zojuist hebben wij elkaar over onderstaande gesproken. Peter Weppner is naast voorzitter van HYA ook vice-voorzitter van SHY. Derhalve komt onderstaande ook bij deze organisatie terecht.
We bespraken ook dat HYA ieder jaar als lid van SHY bij de huurverhogingsronde ook de hoogte van de diverse WOZ-waardes ter discussie stelt en Ymere dringend verzoekt toch vooral bezwaar te maken tegen extreme verhogingen van de WOZ-waarde. HYA zal dit nogmaals op de agenda van het Directieoverleg laten plaatsen.
Met deze inlichtingen was u tevreden als antwoord op onderstaande.

Met vriendelijke groeten,

Huurders Ymere Amsterdam
Renske van Bemmel
secretaresse
Ymere laat via Muriel Jongerden, consulent Gebiedsbeheer, aan de HTW en daarom ook aan u het volgende weten:

Beste bestuursleden,
Hierbij informeer ik u over de maatregelen die Ymere treft n.a.v. het Coronavirus. Wij volgen het advies van het RIVM en de Rijksoverheid en nemen de noodzakelijke maatregelen om verdere verspreiding van het Coronavirus te voorkomen.
De maatregelen zijn erop gericht om de gezondheid van onze medewerkers, huurders en relaties te beschermen en waar mogelijk de dienstverlening richting onze huurders te continueren. Fysieke contacten met huurders, met elkaar en met werkrelaties proberen we tot een minimum te beperken. Concreet betekent dit dat onze medewerkers zoveel mogelijk vanuit huis werken.
We hebben onder andere de volgende maatregelen genomen:
- De balies in al onze regiokantoren zijn gesloten. We vragen huurders om telefonisch of online met ons contact op te nemen en een bezoek uit te stellen als dit kan. Veel zaken kunnen huurders online zelf regelen.
- Het kan zijn dat we sommige reparaties moeten uitstellen. Spoedreparaties gaan zoveel mogelijk door, waarbij onze servicemonteurs instructies hebben gekregen en voorzorgsmaatregelen nemen om verspreiding van het coronavirus te
voorkomen.
- Bewonersbijeenkomsten en overleggen met huurders zijn geannuleerd. Indien nodig organiseren we een videogesprek met onze werkrelaties.
- Woningbezichtigingen met nieuwe huurders gaan vooralsnog door, maar ook hier nemen we de nodige voorzorgsmaatregelen om fysiek contact te vermijden.
Bovenstaande maatregelen kunnen, afhankelijk van het advies van de RIVM en Rijksoverheid, de komende tijd nog uitgebreid worden. Wij communiceren dit in ieder geval via onze website.
We proberen, net zoals iedereen, in deze uitzonderlijke situatie werkzaamheden zo goed als mogelijk door te laten gaan. De gezondheid van een ieder staat hierbij uiteraard voorop.
Als u nog vragen heeft, dan kunt u met mij contact opnemen.

Met vriendelijke groet,


Muriel Jongerden
Consulent Gebiedsbeheer

Muiderstraatweg 19, 1111 PS Diemen
Postbus 2412, 1000 CK Amsterdam

m.jongerden@ymere.nl
ma, di, wo, do, vr
Beste mensen,

De Coronacrisis schopt ons leven aardig overhoop. Iedereen moet zich aanpassen aan de nieuwe werkelijkheid. Voor de Woonbond geldt dat we plannen die we hadden moeten veranderen. Eén van die plannen was de organisatie van Energiecafés waarin we het gesprek met onze achterban zouden aangaan over de energietransitie. We gaan die cafés nu vervangen met een webinar op het internet. Wij organiseren hetzelfde programma twee keer en wel op:

    Vrijdag 17 april om 11.00 uur
    Woensdag 22 april om 19.30 uur

Wat is een webinar?

Een webinar is een bijeenkomst met een presentator en publiek via het internet. Iedereen met een computer, laptop, tablet of telefoon met geluid kan daar aan meedoen. Wij zullen hierbij een presentatie geven wat de laatste stand van zaken van de inzet van Woonbond rond het Klimaatakkoord en een overzicht van wat je als huurdersorganisatie kan doen rond de komst van aardgasvrije wijken. U kunt die presentatie volgen en vragen stellen.


Wat komt aan de orde?

We geven een overzicht van de belangrijkste ontwikkelingen omtrent de inzet van de Woonbond op  kwesties rond de energietransitie en het Klimaatakkoord. De overheid is volop aan de slag om het Klimaatakkoord uit te gaan voeren en werkt aan veranderingen van wetten en regels en het instellen van subsidies. Welke keuzes raken huurders en wat is daarbij de inzet van de Woonbond? Daarnaast kijken we naar de ontwikkeling rond de realisatie van de aardgasvrije wijken. Want daar gaat het uiteindelijk gebeuren: in de wijk, in de buurt, bij iedereen thuis. Wat is de stand van zaken en wat gebeurt er nu? En hoe kunnen huurdersorganisaties daar lokaal mee aan de slag?

Voor wie?

Dit energiecafé is bedoeld voor bestuursleden van huurdersorganisaties en bewonerscommissies in de sociale en commerciële sector én voor individuele huurders. Ook huurders die verbonden zijn aan werkgroepen en projecten in het domein van de energietransitie zijn van harte welkom.Meedoen?

Dit webinar duurt maximaal één uur. Deels is dat een presentatie, maar u kunt ook chatten (kletsen) met ons en met elkaar. En we starten met een korte quiz. Om mee te doen kunt u zich via deze link inschrijven:


https://woonbond.webinargeek.com/energiecafe-woonbond-webinar

Kies daarbij de datum en tijdstip die u het best schikt.

Hopelijk tot ziens in het digitale Energiecafé.

Namens het Woonbond Energieteam
Met vriendelijke groet,José Beemster

Secretaresse energiebesparing

De Nieuwe Wind bestaat 5 jaar!
Dat is op zichzelf natuurlijk al reden voor een feestje, maar wat we vooral erg feestelijk vinden is de manier waarop huurders vaak reageren op onze nieuwsbrief. We ontvangen vaak positieve en leuke berichten over de inhoud van de nieuwsbrief. Dat is mooi, want we willen alle huurders in Nederland bereiken en op de hoogte brengen van wat er voor jou werkelijk toe doet want dát vinden we belangrijk!

Zo verandert er nogal wat in 2020. En dat kun je gaan merken in je portemonnee. Lees deze nieuwsbrief daarom goed en kijk wat er voor jóu in 2020 verandert......Lees hier meer
Digitale bewonersonderzoek
Graag informeer ik jullie als bewonerscommissie over het digitale bewonersonderzoek dat Ymere in oktober onder huurders uit alle regio’s gaat doen. Dit is een startonderzoek. Over twee jaar willen we het onderzoek herhalen.
We vragen bewoners naar hun mening over hun woning en hun buurt. Huurders ontvangen binnenkort per mail informatie hierover. Deelname is vrijwillig en huurders kunnen aangeven als ze niet willen meedoen aan het bewonersonderzoek. Uiteraard

is het bewonersonderzoek anoniem, geen enkel antwoord is terug te voeren op een individuele huurder.

Door de inzichten uit het onderzoek leren we wat volgens onze huurders belangrijk is en kunnen we onze inzet en dienstverlening daar (nog) beter op afstemmen. De resultaten zijn begin 2021 beschikbaar. We zullen de belangrijkste inzichten
dan aan jullie terugkoppelen.
Om een representatief beeld te krijgen van de waardering van de woning en buurt door onze huurders is het belangrijk dat zoveel mogelijk huurders meedoen aan dit onderzoek.